Array Plastics és una empresa de serveis que ha de cobrir totes les necessitats dels clients més exigents

Desenvolupament (R+D+i)

El servei de desenvolupament d’Array Plastics no només es limita al disseny de producte, sinó que té en compte des de l’inici del projecte l’enginyeria de procés de fabricació, el desenvolupament del motlle, el control de la qualitat, l’embalatge, el transport. L’estructura de projectes basada en l’APQP d’automoció ens assegura en tot moment un control integral del projecte.

Assegurament de la qualitat

L’objectiu de qualitat “0 defectes” no es pot encarar només tenint en compte la verificació. Array Plastics  utilitza totes les eines de treball necessàries en cada etapa del procés. Des de la utilització convençuda i exhaustiva dels AMFE de producte i de procés, el PPAP complet en la fase d’homologació, passant per les eines d’organització i assegurament de la qualitat en la producció encarades cap a la producció LEAN, fins a l’anàlisi exhaustiva dels incidents de qualitat utilitzant 8D’s, Ishikawa, etc…

Per a l’assegurament de la qualitat disposem de la més àmplia tecnologia:

 • Més de 20 càmeres de control per visió
 • Màquina de mesura tridimensional
 • Projector de perfils
 • Esfera integradora d’Ulbricht
 • Túnel fotomètric
 • Colorímetre
 • Brillòmetre
 • Burst test
 • Càmeres climàtiques
 • ….

2017_JMF0320

Tractament de les matèries primeres

Donada la nostra dilatada experiència i l’ampli ventall de clients treballem amb una gran diversitat de materials. Des d’un Polipropilè fins a un PC HT, el tractament de les matèries primeres és un factor clau per a l’obtenció de peces de qualitat.

Per a l’assegurament de la qualitat del material a injectar disposem de:

 • Estació centralitzada de deshumidificació (per a la gransa i per al masterbatch)
 • Higròmetre a planta per a la mesura de la humitat de la gransa
 • MFI: màquina de mesura de la fluïdesa del material plàstic
 • Dosificadors gravimètrics

Maquinària

Les principals característiques de la nostra capacitat de producció són:

 • Parc de 29 màquines d’injecció de 50 Tn  a 660 Tn de primeres marques en renovació constant
 • Injecció vertical per a la sobreinjecció d’inserts metàl·lics
 • Totes les nostres màquines d’injecció estan equipades amb robots SEPRO i robots antropomòrfics ABB.

Enginyeria de producció

El departament d’Enginyeria de Producció és un departament d’una importància capdal en una empresa com Array Plastics.

Des de la fase de projecte, i intervenint tant en el concepte del motlle com del procés productiu, l’equip d’Enginyeria de producció dissenya i gestiona tots els recursos necessaris per a l’assegurament de la producció.

El coneixement i la formació continuada en les tecnologies i els processos en un departament que s’encamina cap a la producció LEAN son vitals per a un departament que treballa amb tecnologia avançada:

 • Robots lineals SEPRO
 • Robots antropomòrfics ABB
 • Fabricació interna de mans de robot complexes integrant funcions de presa de peça, tall de colades, inserció de components en el motlle, control per visió, verificació externa
 • Programació de càmeres de visió
 • Construcció d’utillatges de verificació i control
 • Construcció d’utillatges de muntatge d’alta complexitat i producció
 • Desenvolupament d’utillatges de soldadura per vibracions i per ultrasons

….

2017_JMF2897

Servei integral de motlles

El departament de motlles és molt més que el “taller de motlles” que era antigament. Tot el coneixement de motlles adquirit durant anys es posa al servei dels nous motlles des de la fase de projecte. El departament de motlles intervé des de la fase d’AMFE de producte fins a la definició i execució del pla de manteniment preventiu de cada motlle.

El departament està equipat amb la maquinària necessària per al manteniment dels motlles: des d’erosió, torn o fresa fins a bany d’ultrasons.

2017_JMF2861

La producció 4.0

El futur de la producció passa per l’aplicació de tècniques del que s’ha donat a anomenar “producció 4.0”.  Array Plastics  vol ser una empresa pionera en aquest camí.

Per a nosaltres, el primer pas ha estat la interconnexió de totes les màquines al sistema ERP central en temps real. Un PC connectat a cada màquina permet no només saber l’estat de la màquina i controlar-ne la producció sinó també millorar el control de qualitat, la documentació, la traçabilitat, etc…