En el marc de la política de millora energètica, Array Plastics ha posat en marxa a la planta de Folgueroles un sistema d’aerorefrigeració adiabàtica per a la refrigeració de l’aigua dels circuits hidràulics de les maquines d’injecció. El projecte ha constat en primer lloc en el desdoblament del circuit d’aigua freda separant la refrigeració dels motlles de la refrigeració dels equips hidràulics de les màquines. En segon lloc, s’ha instal·lat a la coberta de la nau un sistema d’aerorefrigeració adiabàtica que permet mantenir la temperatura de l’aigua de refrigeració dels equips hidràulics a una temperatura constant al voltant de 30 ºC durant pràcticament tot l’any.
Quan la temperatura de l’aire ambient és inferior a uns 30ºC, l’aerorefrigerador adiabàtic funciona com a refrigerador per ventilació seca, fent passar aire ambient forçat pels panells de circulació d’aigua. Quan la temperatura de l’aire ambient és superior a la de consigna, el sistema funciona en mode adiabàtic aplicant una cortina d’aigua líquida a la cambra de refrigeració de forma que l’aire arribi gairebé al punt de saturació. D’aquesta manera, s’aprofita el calor latent d’evaporació de l’aigua per refredar l’aigua per sota de la temperatura ambient.
Aquesta inversió, cofinançada amb fons europeus, ha de permetre un important estalvi en el consum d’energia elèctrica que redunda en una reducció de l’impacte ambiental de l’empresa així com en un estalvi econòmic.